Витяг із Статуту

Витяг основних положень із Статуту Технічного ліцею НТУУ «КПІ»


1.1. Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» є творчою лабораторією розвитку талановитих, здібних, обдарованих дітей, що забезпечує здобуття освіти понад державний мінімум, та здійснює науково-практичну підготовку.

1.2. ЛІЦЕЙ є ПРАВОНАСТУПНИКОМ всіх прав та обов‘язків Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Залізничного району м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Голови державної адміністрації Залізничного району м. Києва № 470 від 9 квітня 1997р., який отримав ЛІЦЕНЗІЮ № 111029 серія 30 Д-П на право здійснення освітньої діяльності від 27 травня 2002 року, протокол № 11.

1.3. Місце знаходження ЛІЦЕЮ:

м. Київ-87, 03087, вул. Уманська, 39, тел. 243-25-22; 242-77-78.

1.4. Засновниками ЛІЦЕЮ є Залізнична районна державна адміністрація м. Києва та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

1.6. ЛІЦЕЙ є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку, штамп, бланк стандартного зразка, власну символіку.

1.7. ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ЛІЦЕЮ є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних дітей, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України, відпрацювання та розповсюдження нових технологій навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів та отримання довузівської підготовки, що обумовлюється договірними відносинами з вищими навчальними закладами.

1.12. ЛІЦЕЙ має статус середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою. Навчання проводиться українською мовою. Запроваджено поглиблене вивчення предметів з фізико-математичного, природничого, економічного, гуманітарного профілів та інформаційних технологій.

1.13. НТУУ «КПІ» надає ліцеїстам та співробітникам Технічного ліцею право безкоштовного користування аудиторіями, кабінетами та лабораторіями ЕОМ та хімії, згідно з розкладом занять, а також науковою бібліотекою, спортивно-оздоровчим комплексом, студентською поліклінікою, приміщеннями Центру культури та мистецтва, а також пільгами, які надаються викладачам та співробітникам Університету, профспілковою організацією НТУУ «КПІ».

1.14. Фінансування ліцею здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які надходять, як добровільні благодійні, спонсорські внески, майнових та фінансових пожертвувань, які не протирічять існуючому законодавству про неприбуткову організацію.

1.15. ЛІЦЕЙ самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах компетенції та передбаченої чинним законодавством, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею. Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним СТАТУТОМ.

1.18. ЛІЦЕЙ може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, а також класи більш ранніх ступенів навчання.

2.4. Зарахування ліцеїстів до навчального закладу проводиться на конкурсній основі. Учні, які успішно пройшли конкурсні випробування зараховуються наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також особової справи, медичної довідки встановленого зразка, та документа про наявний рівень освіти.

2.14. Ліцеїсти, які мають початковий рівень знань, хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та відповідального наказу директора відраховуються з ЛІЦЕЮ, про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідального органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

2.20. Мікрорайон для ліцею не встановлюється. Учні зараховуються до ліцею незалежно від міста їх проживання.

2.21. Іноземці приймаються до ЛІЦЕЮ відповідно до Закону України від 4 лютого 1994р. «Про правовий статус іноземців».

6.4. ЛІЦЕЙ має право укладати угоди про співробітництво з благодійними фондами, які здійснюють свою діяльність на підставі Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

7.2. ЛІЦЕЙ має право відповідно до чинного законодавства укладати договори з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об‘єднаннями інших країн.
Comments