Вступ до Ліцею

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Для учнів 5 класу: 
  • українська мова (диктант); 
  • математика.
Для учнів 10 класу: 
Профілі навчання: фізико-математичний та інформаційних технологій 
  • українська мова ;
  • математика;
  • фізика.
На вільні місця для учнів 6-7-8-9 класів
  • українська мова; 
  • математика;
  • фізика (8-9 класи).
Для отримання додаткової інформації звертайтеся 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

1.         Загальні положення

 1.1.      Технічний ліцей Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва знаходиться у комунальній власності Солом’янської районної ради в м. Києві, утримується за кошти місцевого районного бюджету та користується майном Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва (далі НТУУ «КПІ»).

1.2.      Технічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що регулюють діяльність навчальних закладів системи середньої освіти, власним Статутом.

1.3.      У Технічному ліцеї НТУУ «КПІ» м. Києва мова навчання -  українська, профіль навчання - фізико-математичний, економічний та інформаційно-технологічний запроваджено; поглиблене вивчення предметів: математика, англійська мова, фізика.

1.4.      На вступ до Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва мають право громадяни України віком 9-16 років, які закінчили 4, 5, 6, 7, 8, 9 класи загальноосвітньої школи або відповідний клас гімназії, ліцею. Прийом учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.5.      Іноземці приймаються до ліцею відповідно до чинного законодавства.

1.6.      У конкурсі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

2. Організація конкурсу

2.1.      Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку.

2.2.      Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації або на сайті ліцею через мережу Інтернет.

2.3.      За місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується орієнтовний перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.4.      Випробування в рамках основного конкурсного приймання 

проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень).

За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне

приймання (серпень), яке організовується за два тижні до початку нового навчального року.

2.5.      Для проведення конкурсу в ліцеї створюється конкурсна комісія - приймальна та (або) предметна. Склад приймальної (та (або) предметної) комісії затверджується наказом директора ліцею за погодженням з Радою ліцею. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог.

          Головою комісії є директор ліцею.

2.6.      До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, яка подається на ім’я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту (якщо учень вступає до 10 класу ліцею).

2.7.      До конкурсної комісії подаються, за наявності, копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їхні навчальні досягнення.

2.8.      Під час весняних канікул проводиться відкрита олімпіада з математики, фізики та української мови, переможці якої зараховуються до Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва протягом червня-серпня поточного року.

 3. Проведення конкурсу

 3.1.      Конкурсні випробування проводяться в усній та письмовій формі (письмова робота та співбесіда).

3.2.      Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 11 класу ліцею, проводяться за наявності вільних місць.

3.3.      Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.4.      Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної або приймальної комісії у присутності її членів та вступників.

3.5.      Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір із штампом ліцею. Перша сторінка віддаляється від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної (та, або приймальної) комісії та передається для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів. Обсяг та тривалість написання вступниками визначає та повідомляє голова приймальної комісії.

3.6.      Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у ліцеї протягом року. Місце зберігання визначає директор ліцею.

3.7.      Результати конкурсу оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8.      Результати оголошуються в той самий день, або не пізніше ніж через три дні після його проведення. Рішення приймає голова комісії.

3.9.      Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в проходженні повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначає директор ліцею.

            Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до складання наступних випробувань не допускаються.

4. Зарахування до ліцею

 4.1.      До ліцею зараховуються учні, які успішно пройшли конкурсні випробування, з урахуванням середнього балу табеля або свідоцтва про базову загальну середню освіту наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2.      Зарахування здійснюється за тиждень до початку навчального року за наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

До ліцею подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

особова справа;

документ про наявний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну

середню освіту, табель);

індивідуальна медична картка та листок щеплень встановленого зразка.

4.3.      Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається ліцеєм, за погодженням з Солом’янським районним управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.      У разі якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Солом’янського районного управління освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.      Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються наказом директора. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. Контроль за проведенням конкурсу

 5.1.      Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання.

5.2.      Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Технічного ліцею НТУУ «КПІ» за його результатами покладається на Солом’янське районне управління освіти м. Києва.

5.3.      У разі порушення ліцеєм положень цих Правил, рішенням Солом’янського районного управління освіти м. Києва результати конкурсу визнаються недійсними. У такому рішенні Солом’янське районне управління освіти м. Києва організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

            Дії цих Правил поширюються тільки на діяльність Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва.


ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ «КПІ»

 Це заклад для тих, хто має зухвалі плани і надії, сповнений настрою пізнавального романтизму, прагне оволодіти системою знань та навичками наукової, дослідницько-експериментальної роботи.

 Ліцей надає освіту міжнародного рівня, використовуючи в навчальному процесі сучасні освітні технології.

Навчання проводиться за напрямками: фізико- математичний, економічний та інформаційних технологій.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК

(044) 242–777–8

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

АРХІВ

Список усіх завдань минулих років розташований нижче.

2016-2017


  


 
2015-2016


ĉ
Тетяна Ольховська,
15 бер. 2016 р., 07:21